FMC B&H

Riječ predsjednika

Harun DrljevicDugo, još od 2006. godine, su trajali  pokušaji da se formira Ljekarska/Liječnička komora Federacije Bosne i Hercegovine. Primijetilo se da male, sitne i slabe kantonalne/županijske Komore unutar Federacije BiH moraju osnovati jedan snažniji komorni organizam koji bi objedinio zajedničke interese postojećih kantonalnih/županijskih Komora i predstavljao i štitio cjelokupan ljekarski/liječnički korpus Federacije BiH na federalnom nivou. Kolege iz Republike Srpske također su pokazivale i sad pokazuju interes za nastanak Federalne ljekarske Komore, kako bi Federalna komora i Komora ljekara Republike Srpske stvorile krovnu Komoru na nivou Bosne i Hecegovine. Ali problemi između ljekarskih/liječničkim Komora unutar Federacije BiH zasnovani prvenstveno na nepovjerenju i negativizmu, bili su kočnica u ovom projektu...
Novi „Zakon o zdravstvevnoj zaštiti Federacije BiH“ iz augusta/kolovoza mjeseca 2010. godine u poglavlju XX (Komore) godine predviđa obligatno postojanje Ljekarske/Liječnička komore Federacije BiH. Međutim, ni ovaj novi „Zakon“ kroz članove 220. - 224. ne daje previše ovlasti ni postojećim kantonalnim/županijskim, ni Fedelanoj komori. Ipak, on postavlja polaznu osnovu sa koje bi se postepenim mijenjanjem zakonske legislative, jačale ingerencije Komore/a. Naravno, paralelno sa time i Komore/a bi morale jačati svoje kapacitete i infrastrukturu, kao bi  postupno preuzimale neke nove zakonske ovlasti, a koje do sada nisu imale. Dosadašnja praksa kojom politika kontroliše struku mora biti zamijenjena praksom da struka savjetuje politiku. Mislim da je to put kojim bi se Federalna komora, ali kantonalne/županijske Komore trebale kretati u budućnosti...
I konačno, dana 14.01.2012. godine u Zenici su tada prisutne kantonalne/županijske Komore donijele jednoglasnu odluku o formiranju Ljekarske/Liječničke komore Federacije Bosne i Hercegovine. Novonastala Federalna komora, ne narušavajući značaj, neovisnost i infrastrukturu postojećih kantonalnih/županijskih komora, svoj rad zasniva na zajedničkim interesima postojećih kantonalnih/županijskih komora, tj. cjelokupnog liječničkog korpusa Federacije BiH. Isto tako, kantonalnim/županijskim Komorama koje iz bilo kojih razloga nisu željele da u momentu osnivanja uđu u sastav Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH, Statutom je obezbjeđeno mjesto da kasnije zauzmu svoje pozicije u Fedaralnoj komori u svim tijelima i organima Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH i u gabaritima koje ove komore imaju. Dakle, strah od majorizacije, strah od gubitka ingerencija kantonalnih/županijskih Komora i strah od gubitka neovisnost ovih Komora, uz ovakav koncept Federalne komore, nije osnovan.
Ljekarske/Liječničke komore doživljavam kao  esnafska, vanvremenska, univerzalna i vanpolitička udruženja. To su uzvišena i časna tijela svih mojih/naših kolega (braće po struci - kako to Hipokrat reče u svojoj i našoj Zakletvi), koji rade isti posao i dijele istu sudbinu. Ne smijemo dozvoliti da nas bilo ko dijeli po nacionalnoj, ili bilo kakvoj drugoj  pripradnosti! Svi ljekari su ljekari bez obzira na vjersku, nacionalnu i/ili rasnu pripadnost. Naša kolegijalnost i naša privrženost struci i bolesnom čovjeku, u stvari su naša jedina religija...
Zato sam apsolutno sam siguran da ćemo u narednom periodu, kroz Federalnu komoru, vrlo brzo nalaziti zajednički jezik za sve  probleme koje imamo. Sa nastankom Federalne komore dobili smo instrument koji nam je do sada nedostajao – instrument kojim na federalnom nivou možemo da štitimo našu struku i naš profesionalni dignitet.
Nema više donošenja bilo kakve odluke o nama bez naše saglasnosti, tj. bez saglasnosti Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH. A korist od Federalne ljekarske Komore koje će objediniti čitav ljekarski korpus Federacije treba da imaju svi: i zdravstveni sistem/sustav, i država, i pacijenti, a ponajprije sami ljekari/liječnici...

Vi ste ovdje: Home Riječ predsjednika