FMC B&H

Plan aktivnosti rada Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH za 2013. godinu

Logo-FMCPoštovane kolegice i kolege. Dragi gosti predstavnici  Ljekarskih/liječničkih/Ljekarskih Komora, Komore Ljekara RS-a, g. Premijeru, gđo Ministrice; predsjedniče sindikata ljekara Fed. BiH. (i ostali) ... Poštovana g-podo Predsjednici Kantonalnih/Županijskih komora Fed. BiH; predstavnici „Odbora za zdravstvo Parl. Fed. (FED, Min.) mediji.

Dame i gospodo.
Prošlo je nešto više od godinu dan od kada je sa radom i službeno otpočela Ljekarska/Liječnička komora Federacije  Bosne i Hercegovine. Ipak, najsvečaniji čin desio se 14.01.2012 godine kada su se svojom jednoglasnom odlukom ljekari/liječnici Federacije BiH, organizovani u postojeće Kantonalne/Županijske komore, donijeli odluku da nastane ova  Komora, a  u cilju čuvanja digniteta i  interesa svih ljekara/liječnika Federacije Bosne i Hercegovine ....
Pri formiranju Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH  se strogo vodilo računa da se sačuva identitet, integritet, značaj i neovisnosti postojećih Kantonalnih/Županijskih komora, kao i tome da se sačuva i koristi  infrastruktura ovih Komora ... Dakle, kroz rad Federalne komore artikulisani su samo zajednički interesi svih Kantonalnih/Županijskih komora, a Izvršni odbor Federalne komore ravnomjerno je rasporedio predstavnike svih Kantonalnih/Županijskih  komore za lidere pojedinim u tijelima i organima Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH.
Ja neću govoriti o tome šta je sve urađeno od osnivanja do danas. To ste ranije dobili u  hronološki opisanom i „Izvještaju o radu Federalne komore“. Ja neću govoriti o zadacima i ciljevima ovog tijela, jer to je koncipirano u Statutu Federalne komore.  Ja ću govoriti o potrebama, daljim vizijama i programskim orijentacijama koje su proizašle iz rada Federalne komore u proteklih godinu dana. a to su :

 1. Predstavljanje interesa ljekara/liječnika Federacije u svim onim institucijama na nivou Federacije BiH  nivou koji je od direktnog ili indirektnog intersa za naš korpus. To do sada nije bilo slučaj. Ušli smo u sastav „Odbora za zdravstvo Parlamenta Federacije BiH“, istina ne kao ravnopravan sugovornik, veća kao savjetodavan faktor. Kao primjer, navodim da smo tako potpuno izmijenili nacrt „Zakona o liječništvu“ u skladu sa našim potrebama. Preko naših kolega koji su predstavnici svojih političkih partija i koji sjede u ovom „Odboru“ i u Parlamentu Federacije BiH, našli smo način da indirektno i diskretno utičemo na dešavanja koja su vezana za zdravstveni sistem i našu profesiju. Na tome sam zahvalan svim našim kolegama u Federalnom parlamentu i predsjedniku ovog „Odbora“ prim.dr.Josipu Jurešiću. Ovo smatram najvećim uspjehom u radu Federalne komore u prvoj godini njenog postojanja.
 2. Participiranje ljekara u  svim javnim raspravama koje će se voditi u cilju donošenju zakona koji su od krucijalnog direktnog ili indirektnog interesa za naš esnaf i našu profesiju. Ni to do sada nije bio slučaj. Postojeće  Kantonalne/Županijske komore moraju se u budućnosti AKTIVNO uključiti u sve oblike Javnih rasprava koje su vezane za zdravstveni sistem i/ili za naš profesionani interes. Ne smijemo više biti „nijemi posmatrači“ nastajanja nekakvih novih zakonskih okvira koje nam „serviraju“ razno-razne pravne službe  iz federalnih/kantonalnih Ministarstava, a bez prisustva naših prethodnih stavova. Zato sada i postoji Federalna komora koja treba da prikupi i artikulira mišljena Kantonalnih/Županijskih komore i  brani takva objedinjena mišljenja  na federalnom nivou ...
 3. Jačanje zakonskih ingerencija komore/a kroz postupnu promjenu postojeće zakonske legislative, a po ugledu na pozitivna iskustva i modele rada Komora u razvijenim zemljama E.U. Sve ovo gore-navedeno moći se početi realizirati tek onda kada se kroz zakonske promjene počnu devastirati zakonske ovlasti Ministarstava, a paralelno sa tim počnu jačati zakonske ovlasti Komora/e. Za postojeću administraciju federalnog i kantonalnog nivoa ovo će biti bolan i neprihvatljiv korak. Zato Federalna komora treba u javnosti početi „pripremati  teren“ za jedno ovakvu promjenu, te kroz lobiranje u Federalnom parlamentu otvoriti jedan takao proces. S druge strane, bilo bi neozbiljno i neodgovorno da Federalna komora i Kantonalne/Županijske komore dobiju i preuzimaju neke zakonske ovlasti, a da za takvo nešto nemaju potrebne kapacitete i infrastrukturu. Dakle, ovaj proces treba da teče paralelno i sinhronizovano: sa jačanjem kapaciteta i infrastrukture Komora/e, treba vršiti i njihovo zakonsko ojačavanje, a kroz postepenu promjenu zakonske regulative ... To je naš zajednički zadatak u narednom perodu – jačati infrastrukturu i kapacitete postojećih Komora.
 4. Zaštita od „starenja“ i „nestanka“ ljekarskog/liječničkog korpusa Federacije zbog postojećih migraciskih procesa koji su intenzivirani u posljednje vrijeme. Moramo stalno upozoravati javnost i nadležne institucije (Ministarstva, Parlament, i dr.) da je u toku značajan odlazak prvenstveno mladih ljekara/liječnika van granica BiH, pogotovo tek svršenih mladih specijalista. Razlozi za to su brojni: 
  -
  od smanjenog interesa mladih ljudi za studiranjem našeg dugog, teškog i na kraju slabo plaćenog posla,
  -
  preko negativnog  pritiska medija i sve češćih sudskih tužbi,
  -
  pa do bijednog socijalno-statusnog pitanja ljekara/liječnika u Bosni i Hercegovini.
  Zajedno sa javnošću i nadležnim institucijama, moramo podijeliti odgovornost koju ovaj negativan proces „starenja“ i „odlaska“ ljekarskog korpusa, može prouzročiti u budućnosti po stanje zdravlje stanovništva. Zato ćemo tražiti  da se ovaj problem uvrsti u dnevni red Parlamenta Federacije BiH, kao bi ušao u „Strategiju razvoja zdravstvene zaštite Federacije BiH 2008-2018.“. Uz brigu o našem ljekarskom/liječničkom korpusu, isto tako moramo biti odgovorni i voditi računa stanju zdravlja stanovništva  i to iz domena koji na to ima Komora ...
 5. Demografske promjene koje se dešavaju u Bosni i Hercegovine a rezultat su i ratnih i poslijeratnih negativnih dešavanja.  Ove promjene i koje nisu karakteristične samo za Bosnu i Hercegovinu , nego i za veliki broj zemalja u Europi. I o ovome moramo diskutovati i upozoravati javnost, nadležne institucije i zdravstveni sistem Federacije BiH. Demografski parametri koji ukazuju na „starenje stanovništva“ u Federaciji i u cijeloj Bosni i Hercegovini, imaju direktne reperkusije na promjenu ukupne patologije stanovništva, pa se adaptacija zdravstvenog sistema moraju odvijati u skladu sa tom činjenicom. Sličan problem imaju i druge Komore u Europi (German Med. Association, Kiel 2011. godine, EFMA u Jerevanu 2012.). Zato ćemo tražiti  da se i ovaj problem uvrsti u dnevni red Parlamenta Federacije BiH, kao bi ušao u „Strategiju razvoja zdravstve zaštite Federacije BiH 2008-2018.“.
 6. Uvođenje principa alternativne i tradicionalne medicine u liječenja.  Ove vrste liječenja su one, o kojima mi nismo učili na medicinskim fakultetima, pa su za nas teško pojmivi i uglavnom izazivaju našu odbojnost. S druge strane, u Bosni i Hercegovini ovi oblici liječenja nisu regulisani ni zakonom, ni regulativom Komora. Upravo takva neuređenost u ovoj ovlasti, čini da smo češće svjedoci neuspjeha i „šarlatanstva“, nego konkretnog uspjeha u primjeni ovih metoda liječenja, tj. u sadašnjim uslovima više nama – ljekarima  i pacijentima nanose štetu nego korist. Ipak, moraćemo se u vrlo skoroj budućnosti  suočiti i sa ovim vrstama liječenja i urediti odnose u ovoj oblasti. Naime, Europski Council 1999. daje preporuke da se u metode liječenje uvode  i metode alternativne i tradicionalne medicine. I EFMA sastanak u Jervenu (Armenija) 2012. godine daje slične preporuke.
  Ono što je vrlo važno i što komore moraju što prije učinit je da se nađe način da se verifikuju i evaluiraju „škole“ i „učenici„ koje prakticiraju ovakve metode liječenja i koji  će u budućnosti, uz saglasnost i kontrolu Komora, moći obavljati ovakve djelatnosti. Niko ne smije obavljati bilo kakvu djelatnost u liječenju ljudi na teritoriji koja je pod kontrolom određene Kantonale/Županijske komore, a da ta Komora za to ne zna, da nema nadzor nad tim i da nije dala suglasnost za to. Preporuka je da se ovim alternativnim i tradicionalnim metodama liječenja bave upravo sami ljekari/liječnici, uz prethodnu saglasnost Komore. To bi bilo najbolje rješenje ...
 7. Poboljšanje socijalno – statusnog pitanja ljekara/liječnika  u Federacije BiH. Trebamo i moramo dati podršku radu Sindikata ljekara/liječnika u cilju donošenja novog, za nas  boljeg i pravednijeg Kolektivnog ugovora. Kad kažem: „dati podršku Sindikatu“, onda mislim na pravi Sindikat – Sindikat koji će se žestoko i časno boriti za naše interese, a ne za Sindikat koji će to činiti deklarativno, bezidejno i neučinkovito. S duge strane, ne smijemo dopustiti da se Komora/e „sindikaliziraju“, tj. da počnu poprimati karakteristike Sindikata. Komora ne zasnivaju svoj rad na principima sindikalne borbe, već na nekim drugim principima - na principima kodeksa medicinske etike i  deontologije.
 8. Predstavljanje ljekarskog/Liječničkog korpusa Federacije na svim onim mjestima van granica Bosne i Hercegovine (ZEVA, EFMA, WMA, CPME), tj. pred i prema našim kolegama u Europi i u svijetu, a u cilju uspostavljanja kontakata i komunikacije, razmjene iskustava, donošenja zajedničkih programskih opredjeljenja i napredovanja i razvoja postojeće strukture Federalne komore (a time i kantonalnih/županijskih Komora) u skladu se tim zajedničkim i jedinstvenim stavovima svih naših kolega  van BiH.  
 9. Završetak na radu formiranja jedinstvenog registra ljekara Federacije BiH. Ne trebam posebno naglašavati  koliki je značaj formiranja ovog Registra, ali moram istaći svoje nezadovoljstvo da neke Kantonalne/Županijske komore slabo ili nikako ne učestvuju u ovom procesu. U narednom periodu ovo će biti jedan od PRVI PRIORITET FEDERALNE KOMORE! Uredili smo dobar  interaktivan odnos između Kantonanih/Županijskih i Federalne Komore kroz usvajanje jedinstvenog načina izdavanja i oblika licence po „tuzlanskom modelu“, a koji se zasniva na konstantnoj komunikaciji između Komisija za licenciranje i relicenciranje Kantonalnih/Županijskih komora i Komisije za Registar ljekara/liječnika Federalne komore. Molim i apelujem na neaktivne i slabo aktivne Kantonalne/Županijske komore  da  se ovaj proces što prije završi.
 10. Obavezno osiguranje ljekara od ljekarske greške (mal praxis). Federalna komora je već krenula u ovaj vrlo osjetljiv, težak i kompleksan problem traženjem 5 ponuda od najvećih osiguravajućih kuća u BiH. Ono što dominira u rješavanju ovog problema je:
  -
  neinformisanost ili slaba informisanost ljekara/liječnika o ovome veoma ozbiljnom dolazećem problemu,
  -
  nespremnosti meritornih državnih organa i institucija da ozbiljnije bave ovim problemom i
  -
  softverska nepripremljenost osiguravajućih kuća za ovaj oblik osiguranja.
  Postoji nejedinstveni pristup u definisanju ljekarske greške, pa nema ni KVALITETNOG oblika ovakve vrste osiguranja. Šta znači KVALITETNO OSIGURANJE, to je posebna priča! Ovaj problem treba nastaviti rješavati, ali ne da se pod svaku cijenu što prije dobije bilo kakve vrste osiguranja,  i uz poštivanje svih strana u procesu osiguranja. ZEVA sastanak 2012. godine u Zagrebu dao je najprihatljiviji način ove vrste osiguranja za zemlje u okruženju koji predviđa osiguravanje zdravstvenih kuća, a ne ljekara/liječnika direktno. Federalna komora je „Odboru za zdravstvo Parlamenta Federacije BiH“ i Federalnom Ministru zdravlja, već uputila jedan ovakav dopis koji sadrži 5 osnovnih principa za ovo osiguranje, uz insistiranje da se osiguranje ljekara od ljekarske greške obavezno uvrsti u „Strategiju razvoja zdravstvene zaštite Federacije BiH 2008-2018.“
 11. Razvijanje povjerenja, saradnje i pozitivnih odnosa među Kantonalnim /Županijskim komorama, je proces koji je obuhvatio cijelu prošlu godinu. Rješavanje  sporova među njima, kao i problema između Federalne komore i Kantonalnih/Županijskih komora, te usaglašavanje modela rada ovih Komora – članica Federalne komore, ostaje kao obaveza i u narednom periodu. Komorama koje još nisu članice Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH  Statutom je zagarantovano mjesto u Federalnoj komori  u svim onim kapacitetima koje imaju  i na potpuno ravnopravnoj osnovi kao i drugim Komorama ...
 12. Jedinstven pristup edukaciji ljekara. Ovo je vrlo ozbiljan problem kojim se kontinuirano moramo pozabaviti u dužem vremenskom periodu. Disoluciji koja postoji u ovoj oblasti, moramo se suprotstaviti standardizacijom i kontinuiranom kvalitetnom evaluacijom edukativnih programa vezanih za našu struku. U BiH je na snazi dezintegracija ustanova koje treba da integrišu znanja. Postoje brojne „škole“ koje produkuju brojne „titule i diplome“ koje svojom validnošću ne idu prilog nauke i struke. Uz Komoru/e, u rješavanje ovog problema potrebno je uključiti i obrazovne institucije – nadležna ministarstva, te nadležne institucije u zdravstvu. Komore moraju napraviti zajedničke standarde (Federalna komora) kojim ćemo štititi i svoju struku, i dignitet ljekara, pa tako  i zdravlje stanovništva ...
 13.  Formiranje Ljekarske/Liječničke komore na nivou države BiH  je svakako jedan od konačnih ciljeva Federalne komore. U više navrata ostvareni su vrlo pozitivni kontakti sa kolegama iz Komore ljekara Republike Srpske. Nadam se da će ova Skupština zadužiti mene i Izvršni odbor Federalne komore da se ovaj zadatak realizuje kao jedan od prioriteta u narednom periodu. Bez obzira što nemamo jedinstven Zakon na nivou države Bosne i Hercegovine po ovom pitanju, potpuno sam siguran da postoji obostrana volja i želja za rješavanjem ovog problema, tj. za formiranjem Ljekarske/Liječničke komore na nivou države Bosne i Hercegovine.

Dakle, otvorili smo, otvaramo ili ćemo otvoriti brojna pitanja o kojima sam govorio. Sve ovo već su bila i biće opredjeljenja u radu Ljekarske/Liječnike komore Federacije Bosne i Hercegovine u narednom periodu. Normalno, sve ne možemo riješiti odjednom, ni za vrijeme samo jednog – našeg mandata, jer je posao koji nam predstoji  obiman i kontinuiran, ali ovi programskim ciljevi i orijentacije,  daju jasnu viziju forme,  rada  i  aktivnosti Federalne komore u budućnosti.

Poštovane kolegice i kolege.

 • Zbog nejasnoća koje sam slušao u prethodnoj godini želim da kažem sljedeće: Ne postoje „velike“ i „male“ komore. Ne postoje „važne“ i „nevažne“ Komore. Postoje Komore sa većim ili manjim brojem svojih članova, a svaka Komora koja ima bar jednog člana – bar jednog našeg kolegu,  jednako je vrijedna i važna kao i sve druge.  Svaki naš kolega koji časno obavlja svoj/naš časni poziv jednako je vrijedan i važan. Ovo prvenstveno govorim  predstavnicima „velikih“ i „malih“ Komora, koji takve probleme u razumijevanju imaju.
 • Zbog nejasnoća koje sam slušao u prethodnoj godini,  a koje su vezane za poimanje generalne funkcije Komore želim da kažem sljedeće: Ljekarska/Liječnička komora ni na koji način nema sličnosti ni u organizaciji, ni po funkciji sa  „političkim strankama“ ili sa funkcijom „Doma naroda“ Bosne i Hercegovine. Komora u svom radu ne može voditi računa o „konstitutivnosti naroda“, jer kategorija „doktora medicine“ nigdje u svijetu (pa ni kod nas) nije proglašena „konstitutivnom narodom“. Dakle, mi – doktori medicine nismo definisani kao „konstitutivni narod, nigdje na svijetu, pa ni u BiH. Ako negdje i postoji takvo  poimanje, ono  je  opasno i vodi diskriminaciji naših kolega! Svi mi imamo svoj nacionalni, politički, vjerski i svaki drugi identitet, ali kroz Komoru mi smijemo i možemo da profiliramo samo svoj „profesionalni  identitet“ – identitet medikusa.

Poštovane kolegice i kolege. Vrijeme koje je sad i koje nam dolazi, niti nam je bilo, niti će nam biti naklonjeno. Razjedinjen, nejak i problemima bremenit ljekarski korpus, poljuljanog i diskreditovanog socijalno - statusnog pitanja ljekara, čini nas ranjivim i nemoćnim. Amorfna fizionomija države u kojoj živimo i nezrelo političko okruženje u kojem radimo, dodatno nas demotivišu i otežavaju naš častan posao. Često smo personifikacije za brojna negativna dešavanja u društvu. Pojedinim negativnostima smo, na žalost, i sami kumovali ...
Zato Ljekarsku/Liječničku komoru Federacije treba shvatiti kao šansu da JEDINSTVENO djelujemo i štitimo sve naše profesionalne interese. Samo takav jedinstven i energičan  nastup  SVIH  ljekara/liječnika Federacije BiH i svih ljekara Bosne i Hercegovine,  jedini je  pravi put i način da se štitimo svoj esnaf i da se suprostavimo svim negativnim dešavanjima.

HVALA

 

Vi ste ovdje: Home Using Joomla! Using Extensions Components Content Component Article Category List Plan aktivnosti rada Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH za 2013. godinu